Ma 2024. június 22. szombat, Paulina névnapja van

Tápióság Varroda

 

 

 

 

 

Anyakönyvvezető

Völgyiné Berényi Anita

tel.: 06-29/465-667 (5-ös mellék)  

email.:  Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.       

Letölthető dok.:

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához

 

Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Haláleset anyakönyvezése

Házasságkötés

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Külföldön történő anyakönyvi események anyakönyveztetése

Névváltoztatás, névmódosítás

Hatósági bizonyítványok

Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló és halotti anyakönyvi kivonat kérhető az anyakönyvvezetőnél. Az eljárás illetéke 2000 forint.

A 2014. július 1-jétől hatályos új anyakönyvi jogszabályok értelmében az anyakönyvi kivonatok kiállítási határideje az alábbiak szerint módosul:

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 48. § -a értelmében:

(1) Az anyakönyvi okiratot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

(2)   A papír alapon benyújtott, anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet az anyakönyvi okirattal érintett adattartalomnak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében az EAK rendszerben a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül rögzíteni kell.

Azonnali kivonat-kiállításra a jogszabály alapján nincs lehetőség, de igyekszünk a kérelmeket néhány napon belül teljesíteni.

Kivonatok fajtái:

 • születési
 • házassági
 • bejegyzett élettársi kapcsolat
 • halotti

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Szükséges dokumentumok:

 • Személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
 • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
 • Személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén, az erről szóló hivatalos bejelentés, azaz a jegyzőkönyv.
  Amennyiben meghatalmazott, úgy közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás

Az anyakönyvi kivonatok illetéke 2 000 forint. Az illetéktörvényben meghatározott esetekben illetékmentes.Haláleset anyakönyvezése

Haláleset anyakönyvezése (amennyiben a haláleset helye Tápióság) soron kívül történik.

A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

 • az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány
 • jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről, amit anyakönyvvezető vesz fel
 • statisztikai lap felvétele a bejelentő által közölt adatok alapján,
 • az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonata
 • családi állapotát igazoló okirata, ( ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat)
 • a halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • szükséges az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről
 • Amennyiben az elhunytat hamvasztani szeretnék az ÁNTSZ engedélye szükséges.

 

Házasságkötés

Magyar és külföldi állampolgárok Magyarországon történő házasságkötéséhez

Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata

A házasságkötés időpontja legkorábban a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki, a szabad házasságkötési időpontjaink figyelembevételével. Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt és a házasságot nem kötötték meg, az eljárást meg kell ismételni. A munkaidőn kívül vagy külső helyszínen történő házasságkötés jegyzői engedélyhez kötött és díjköteles.

Munkaidőn kívüli házasságkötés díja: 10.000 ,-Ft

Hivatali helységen kívüli házasságkötés díja: 15.000 ,-Ft

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez

Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, feltétlenül keresse meg az anyakönyvvezetőt, aki a konkrét eset körülményeire figyelemmel személyre szólóan ad tájékoztatást.

Általánosságban elmondható, hogy külföldi házasuló tanúsítvánnyal jelentheti be házasságkötési szándékát, melyben igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát és külföldi lakcímét. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk, aki nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.

Az anyakönyvvezető az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez

Aki külföldön kíván házasságot kötni és az adott állam anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri a házasságkötéshez, keresse meg az adott államban működő magyar külképviseletet, amely igazolást adhat arról, hogy Magyarország 2013 március 1. óta nem állít ki tanúsítványt.

 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot lakóhelytől függetlenül tehetnek a szülők születendő gyermekükre, vagy utólag, a már megszületett, de az anya családi nevére anyakönyvezett gyermekre, mindkét esetben a szülők együttes jelenléte szükséges.

Születendő gyermekre történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Lakóhelytől függetlenül intézhető. Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez szükséges:

 • mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája
 • az anya elvált családi állapota esetén záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős bírósági bontóítélete,
 • ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • szakorvosi igazolás a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki, kifejezetten apai      elismerő nyilatkozathoz.

A gyermek megszületése után történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Lakóhelytől függetlenül intézhető. Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez szükséges:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
 • az anya családi állapotát igazoló okirata
 • ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős bontóítélete,
 • ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi

 

Külföldön történt anyakönyvi események anyakönyveztetése

Külföldön történt születést, házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, halálesetet bármelyik anyakönyvvezetőnél bejelenthetik. Külföldi lakóhellyel  rendelkező magyar állampolgár anyakönyvi eseményeinek  anyakönyvezését a külföldi lakóhelye szerint illetékes konzulnál is kezdeményezheti.

 
Születés

Az anyakönyvezéshez szükséges:

 • a külföldi anyakönyvi okirat (vagy annak hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
 • a szülő(k) házassági anyakönyvi kivonata, vagy az apai elismerő nyilatkozat
 • a szülő(k) magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek esetében),
 • nagykorú kérelmező magyar állampolgárságát igazoló okmánya (érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél)

Amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a gyermek első gyermek, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata nem tartalmazza a születendő gyermekek családi nevét, úgy minkét szülő nyilatkozata szükséges a családi név meghatározásához.

Az Anyakönyvvezető jegyzőkönyet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal végzi.

 
Házasság

Ha a házastársak mindketten magyar állampolgárok, az anyakönyvezéshez szükséges:

 • mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat),
 • mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata,
 • a házasságot megelőző özvegy, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
 • a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva

Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen meg kell jelenniük és nyilatkozniuk erről.

Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, javasolt mindkét házastárs megjelenése, hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.

Külföldi házastárs esetén javasolt a külföldi fél személyes megjelenése, emellett szükséges az állampolgárságát és a névviselését igazoló okmány bemutatása (útlevél).

Az Anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal végzi.


Haláleset

Az eljárást a hozzátartozó (házastárs, gyermek) kezdeményezi, de eljárhat meghatalmazottja is.

Az anyakönyvezéshez szükséges:

 • az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
 • a külföldi halotti anyakönyvi okirat (vagy ennek hiteles másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI), szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátva
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata
 • házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonata
 • az elhalt özvegy, vagy elvált családi állapotát igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal végzi.


Névváltoztatás, névmódosítás

A névváltoztatási kérelem esetén a születési családi és utónév módosítása kezdeményezhető, ennek eljárási illetéke 10000 forint. Szintén névváltoztatásra van szükség a házassági névviselési forma megváltoztatásához, ennek illetéke 5000 forint. 

 

Születési családi és utónév változtatása 

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

 • az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
 • születési anyakönyvi kivonata
 • ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
 • kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Az eljárás illetékköteles, első esetben 10.000 Ft, további névváltoztatások esetén 50.000 Ft. Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.


Házassági névviselési forma módosítása

A házasság fennállása alatt, vagy a házasság megszűnése után is kérhető.

Az eljáráshoz szükséges:

 • személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
 • eredeti házassági anyakönyvi kivonat

Az eljárás illetékköteles: 5.000 Ft ( továbbá 2000,-Ft az új anyakönyvi kivonat kiállítása).

 


Hatósági bizonyítványok

Amennyiben az anyakönyvi esemény Tápióságon történt, hatósági bizonyítvány kiállítását olyan adatok igazolására kérhetik, melyeket az anyakönyvi kivonat nem tartalmaz, de azok az anyakönyvben szerepelnek.

Szükséges hozzá:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély);
 • lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele;

A kérelemben meg kell jelölni a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját és igazolni kell az adathoz való jogosultságot is. Vallás hatósági bizonyítványon történő igazolása csak az érintett kérelmére adható ki. A kérelem személyesen, vagy a kérelmező egyenesági leszármazottja nyújthatja be.

A hatósági bizonyítvány kiállítási határideje 8 nap.

Az eljárás illetéke 3.000 Forint.

 

vissza az oldal tetejére

Polgármesteri köszöntő

Elolvasom...

 

 

Elérhetőségeink

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

Cím:

2253 Tápióság Bicskei út 3

Tel., fax:

29-465-667 ; 29-465-575

E-mail:

hivatal@tapiosag.hu

Weboldallal, ÚjSággal

kapcsolatos észrevételek:

info@tapiosag.hu

 

Statisztika

Összes látogató:2124821


Jelenleg online

Guests : 701 guests online